Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ
Veri sorumlusu olan LEGALSORUBANK.COM’a  ait işbu internet sayfasında, veri sorumlusu tarafından  hazırlanmış ve uygulamaya konmuş olan KVKK Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)  gereğince hazırlanmış olan bu aydınlatma metninde yer alan açıklamalarla ilgili detaylara Veri sorumlusu KVKK Politikası ve eklerinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.  Buna göre;
  
1. İşlenen Kişisel Verileriniz

a) Kimlik ve Ailevi Bilgiler [Ad-soyad, TCK No, doğum yeri – tarihi, imza,] 
b) İletişim Bilgileri [adres, telefon no, e-posta adresi]
c) Müşteri İşlem Bilgileri [(anket formu, ürün ve hizmet sunumuna yönelik kayıtlar, talepler, talimatlar, fotoğraflar, evlilik, doğum gibi özel günler yıldönümü, fatura bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi]  
d) Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri [Müşteri ve ziyaretçilerin kamera kayıtları,]
e) İşlem Güvenliği Bilgileri [IP adresi, hotspot kayıtları, şifre ve parola bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log ve dijital trafik kayıtları]
f) Finans Bilgileri [Kredi kartı numarası, cvc kodu, son kullanım tarihi] 
g) Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve Bilgiler  [Görsel ve işitsel kayıtlar ve bilgiler]

2. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

İş bu aydınlatma metnine göre kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, iş birliği içinde bulunulan, sözleşme ilişkisi içinde yer alan çözüm ortakları ile faaliyette bulunmanın bir gereği olarak anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunulan üçüncü kişiler tarafından veya tarafınızdan iletilen bilgi, belgeler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilmektedir. 

Bu veriler 6698 sayılı KVK Kanunu 5.maddesi çerçevesinde açık rızanız nedeniyle, bunun yanında açık rızanızın gerekli olmadığı durumlarda aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde doğrudan işlenebilmektedir. Buna göre;  
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6698 sayılı KVKK 6. Maddesi kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden veya aynı madde hükmüne uygun olarak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Açık rızanızın bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı  

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerine göre, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri de dikkate alınarak aşağıda gösterilen amaçlar dahilinde işlenmektedir. 

1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  
2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
4. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
5. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
6. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
7. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
8. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
9. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
10. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
11. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
12. Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
13. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
14. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
15. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
16. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
17. Talep / Şikayetlerin Takibi
18. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
19. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
20. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
21. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
22. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

Kişisel verileriniz, yukarıda gösterilen amaçlar dışında işlenmemektedir. İşletme tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ya da hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre aşağıdaki şartların varlığı halinde yurt içinde veya yurt dışına aktarılabilir.  
6698 sayılı KVK Kanununun 5 inci maddesindeki şartların varlığı nedeniyle ya da açık rızanız doğrultusunda alınan kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yine yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanunun 8 inci ve 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak işbirliği içinde bulunulan kişi kurum ve firmalara,  hissedar, tedarikçi gibi etkileşim içinde bulunulan kişi ve kurumlara hizmet alınan ya da hizmet verilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. 

Yeterli önlemler alınmak kaydı ile sağlığa ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve ayrıca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmek şartıyla kişisel verileriniz yurt dışına yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması kaydıyla açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
KVK Kurulu, yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve yurt dışına aktarıma izin verilip verilmeyeceğine; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması halinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar vermektedir. Kişisel verileriniz, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya sizin menfaatinizin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilmektedir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz;

1. Yetkili Kamu kurum ve kuruluşlarına 
2. Şirket ortaklarına ve yetkililerine, 
3. İş ve çözüm ortaklarına, 
4. Tedarikçi kişi ve firmalara,  
5. Etkileşim içinde bulunulan gerçek veya tüzel hukuk kişilerine, aşağıda belirtilen amaçlarla yani; 
6. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  
7. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
8. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
9. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
10. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
11. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
12. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
13. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
14. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
15. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
16. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
17. Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
18. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
19. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
20. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
21. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
22. Talep / Şikayetlerin Takibi
23. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
24. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
25. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
26. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
27. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi ve yürütülmesi 

amacıyla aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kanun kapsamında veri sahibi yani ilgili kişi  
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yanlış işlenen ve düzeltilmesi istenen  kişisel veriler ile imha edilmesi istenen kişisel verilerle ilgili olarak  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz şikâyet haklarını kullanabilmeleri için öncelikle aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak kişisel veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Bu yol tüketilmeden KVK Kurulu’na şikâyet yoluna gidilememektedir. 
Talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından cevaplandırılmaktadır.
Başvurunuzun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz bulunması yahut süresinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda KVK Kurulu’na şikâyet hakkını kullanabilir ya da doğrudan yargı yoluna başvurabilirsiniz. 
Başvuru Adresi ve iletişim bilgileri:

LEGALSORUBANK.COM 
ALİ FUAT ÖZBAKIR (AVUKAT, ARABULUCU, MARKA VE PATENT VEKİLİ)
ÜÇGEN MAH. ANAFARTALAR CAD. SARACOĞLU İŞ MERK. A BLOK K.6 .D.84 
MURATPAŞA / ANTALYA 
TELEFON  0532 612 95 84 
E POSTA: info@legalsorubank.com 

6. Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi 

Yukarıda belirtilen yöntemlerle ve belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi gereken kişisel verileriniz kanunda belirtilen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dikkate alınarak veri envanterinde belirtilen süre kadar saklanır. Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya mevzuat uyarınca verilerinizin işlenmesi için zorunlu kılınan süreler sona erdiğine, Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde imha yöntemlerinin herhangi birisi kullanılarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
Kişisel verilerinizin silinmesi, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel verilerinizin anonim hale getirme, verilerin uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.
Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan işlemler tutanak altına alınır. Kamusal gereklilikler karşısında bu tutanaklar 5 yıl süre ile saklanır. 
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
7. Veri Sorumlusunun Kimliği 

İSMİ / UVANI    : LEGALSORUBANK.COM  - ALİ FUAT ÖZBAKIR
ADRES : ÜÇGEN MAH. ANAFARTALAR CAD. SARACOĞLU İŞ MERK. A BLOK K.6 .D.84 
   MURATPAŞA / ANTALYA
VERGİ DAİRESİ / NO: ANTALYA KURUMLAR VD. 7420429566